Informácie o ochrane osobných údajov

Vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť Floating Minds, s. r. o., so sídlom Miletičova 20, 821 08 Bratislava, IČO: 44 834 144  (ďalej len „spoločnosť FLOATING MINDS“ alebo aj ako „naša spoločnosť“) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo prostredníctvom tretích strán. Pre našu spoločnosť je mimoriadne dôležité, aby každá dotknutá fyzická osoba chápala, ktoré osobné údaje o nej spracúvame, prečo to robíme a aké sú jej práva. Osobné údaje dotknutých osôb môžeme spracúvať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od typu dotknutej osoby. V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie ako:

 • identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti (časť 1. tohto dokumentu),
 • Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (časť 2. tohto dokumentu),
 • informácie o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania (časť 3. tohto dokumentu);

pričom Viac informácii o spracúvaní osobných údajov vo Vašom konkrétnom prípade nájdete v časti časti 4. tohto dokumentu.

Týmto Vás zároveň chceme v mene spoločnosti FLOATING MINDS požiadať, aby ste nám poskytli vždy len aktuálne a správne osobné údaje, ktoré následne naša spoločnosť bude spracúvať. V prípade, ak príde k zmene osobných údajov, Vás zároveň prosíme o oznámenie tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu.

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku takýchto situácií v súlade s našimi internými pravidlami v oblasti ochrany osobných údajov.

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti FLOATING MINDS

Identifikačné a kontaktné údaje Spoločnosti FLOATING MINDS sú:

obchodné meno: Floating Minds, s. r. o.

sídlo: Miletičova 20, 821 08 Bratislava

IČO: 44 834 144

zápis v: obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 59102/B

korešpondenčná adresa: Miletičova 20, 821 08 Bratislava

email: filip@filipkuna.sk

Spoločnosť FLOATING MINDS nemá ustanovenú zodpovednú osobu (naša spoločnosť v súlade s GDPR a so Zákonom o ochrane osobných údajov na ustanovenie zodpovednej osoby nie je povinná).

2. Práva dotknutej osoby

V prípade, že naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

 • Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese uvedenej v časti 1. tohto dokumentu, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu (alebo iným primeraným spôsobom). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej forme ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa dotknutých osôb – návštevník webovej stránky

Ustanovenia tohto bodu 4. sa nevzťahujú na dotknuté osoby, ktoré boli spoločnosťou FLOATING MINDS osobitne písomne poučené v súlade s § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov v prípade, ak dotknutá osoba vlastnoručne takéto poučenie podpísala, a to od momentu takého vlastnoručného podpísania poučenia.

Spoločnosť FLOATING MINDS je prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na adrese https://www.filipkuna.sk/ (ďalej aj ako “webová stránka”).

1. Cookies, účel ich spracovania a právny základ

Čo sú to súbory Cookies?

Ak navštívite webovú stránku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Teda napríklad, ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie, ale Vás stránka „spozná“ a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb. Súbory cookies sa tiež často používajú na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom služieb ako Google Analytics a pod., ako aj na cielenie reklamy a pod. (existujú teda rôzne cookies s rôznom funkčnosťou a účelom).

V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho webového prehliadača, je možné, že niektoré časti internetových stránok používajúcich súbory cookies nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.

Nastavenia cookies. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia aj prostredníctvom nastavenia Vášho prehliadača. Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete nižšie:

 • Internet Explorer  www.windows.microsoft.com
 • Safari   www.support.apple.com
 • Opera  www.help.opera.com
 • Mozilla Firefox   www.support.mozilla.org
 • Google Chrome   www.support.google.com
 • Brave www.support.brave.com

Prostredníctvom webovej stránky spracúvame výlučne funkčné (nevyhnutné) cookies.

Funkčné (nevyhnutné) cookies zaručujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli webovú stránku používať a zabezpečujú, okrem iného, že pri vyvolaní funkcií webovej stránky sa zobrazuje verzia, ktorá má objem údajov zodpovedajúci pripojeniu k internetu, ktoré používate. Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie a údaje, na základe ktorých by sme Vás, ako používateľa našej webovej stránky, vedeli identifikovať.

Nevyhnutne potrebné súbory cookies, ktoré používame sú (spracúvané na nasledovný účel):

 • súbory cookies, ktoré sa používajú na zabezpečenie prenosu údajov cez internet, resp. na prenos alebo uľahčenie prenosu dát prostredníctvom siete internet;
 • súbory cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie funkcionality webovej stránky.

Prostredníctvom webovej stránky nespracúvame žiadne iné súbory cookies.

Používanie funkčných (nevyhnutných) cookies na našej webovej stránke je
možné aj bez Vášho súhlasu, nakoľko ide o spracúvanie,
ktoré je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti našej spoločnosti, ako prevádzkovateľa, ktorá mu vyplýva z § 109 ods. 8 zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Z tohto dôvodu nie je potrebné od Vás osobitne žiadať súhlas so spracovaním nevyhnutných cookies (napríklad prostredníctvom cookies lišty  s výberom možností spracúvania cookies).  Vo svojom prehliadači však môžete cookies nastaviť (vypnúť) bez ohľadu na nastavenia cookies z našej strany, takýto úkon však môže znamenať problémy s funkčnosťou webovej stránky pri vašom prehliadaní.

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie na bodu vyplývajúcu z právnej úpravy.

2. Spracúvanie osobných údajov záujemcov o newsletter

Vaše osobné údaje, ktoré naša spoločnosť spracuje za účelom odosielania informácií o jej produktoch a službách alebo o ideách a inšpiráciách z oblasti marketingu (newsletter), sú: emailová adresa.

Právnym základom spracovania týchto údajov je Váš súhlas (ako dotknutej osoby) poskytnutý v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu našej spoločnosti.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania Vášho záujmu o zasielanie newsletteru našej spoločnosti, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

Spracovaním Vaších osobných údajov môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre našu spoločnosť zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, alebo poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.

Newsletter nie je určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

3. Spracúvanie osobných údajov pri využití kontaktného formuláru

Vaše osobné údaje, ktoré naša spoločnosť spracuje v príslušnom kontaktnom formulári, sú: meno a emailová adresa, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté v rámci kontaktného formulára. Osobné údaje, ktoré budú našej spoločnosti poskytnuté v rámci kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania Vašej otázky či podnetu.

Právnym základom spracovania týchto osobných údajov je oprávnený záujem našej spoločnosti na výkone podnikateľskej činnosti našej spoločnosti; zároveň je možné konštatovať, že ak nám zasielate akýkoľvek dopyt prostredníctvom kontaktného formuláru, potom máte záujem na spracovaní reakcie z našej strany a za týmto účelom aj na použití zadaných osobných údajov, z čoho je možné odvodiť náš oprávnený záujem na takom spracovaní.

Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania zadanej otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracovania

Kontaktný formulár nie je určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

4. Kategórie príjemcov

Akékoľvek osobné údaje získané prostredníctvom webovej stránky spracúva priamo naša spoločnosť, a to v elektronickej forme.

Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externá spoločnosti poskytujúce našej spoločnosti IT služby, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk prípadne iné poradenské spoločnosti. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb spoločnosti FLOATING MINDS.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov (napr. orgány činné v trestnom konaní a pod.), a to v prípadoch vyplývajúcich z príslušnej právnej úpravy.

Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom poskytovateľov služieb, elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).